AVG vd gugten

AVG privacy verklaring.

Persoons gegevens die wij verwerken:
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarme gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens:
Als u met v d Gugten een overeenkomst aangaat , hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig.
*Naam en adres.
*contact gegevens ( telefoon en e-mail ).
*geboortedatum , geslacht.
*klantnummer ( s)
*financiële gegevens ( bank rekening nummer )

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering en overeenkomst met u of het verlenen van diensten aan u de volgende gegevens die als personsgegevens kunnen kwalificeren.
*chassisnummer en model van uw voertuig.
*technische gegevens over uw voertuig.
*kenteken van uw voertuig.
*onderhoud historie van uw voertuig.
*eigendom historie van uw voertuig ( tenaamstelling gegevens)
*andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten.
Als u gebruikt maakt van onze diensten of anderzijds contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienst verlening  afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt de volgende gegevens die als persoons gegevens ( kunnen ) worden gezien.
*gegevens die betrekking hebben op randapparatuur , zoals een MAC adres, IP-adres of ander nummer.
*uw communicatievoorkeuren en instellingen.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1.toestemming.
2.uitvoering van een overeenkomst met u.
3.wettelijke verplichting.
4.vervulling van een taak van algemeen belang.
5.gerechtvaardigd belang van vd gugten oe een derde.
Gerechtvaardigde belangen zijn o.a : marketing, reclame,beveiliging,(misdaad) preventie,IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens:
vd Gugten verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, het afhandelen van bestellingen( incl. facturering), het verwerken in financiële adminitraties en logestieke afhandeling.
Het bieden van een klantservice incl. service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantie verplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.
Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderzins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig.Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en /of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermde kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig.
Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.

Delen met derden:
vd Gugten deelt uw persoonsgegevens NIET met derden tenzij in de volgende gevallen en met bijbehorende redenen.
* als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.
* als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, strafbare feiten of van misbruik dan kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen handhavende autoriteiten zijn zoals Openbaar Ministeries of toezichthouders.

Hoe wij gegevens bewaren:
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij vd Gugten of interesse blijft tonen in de diensten van ons zijn wij wettelijk verplicht de gegevens te bewaren, of op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren voor zover noodzakelijk.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken:
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen, wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van persoons gegevens de volgende rechten
* het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
* het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
* het recht om uw persoons gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.
* het recht op verwijdering van uw persoons gegevens.
* het recht op datportabiliteit.

Beveiliging en bescherming van gegevens:
vd Gugten past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik,verlies,onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeooorloofde wijzigingen zoveel mogelijk tegen te gaan. vd Gugten heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Contact:
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy statment kunt u contact opnemen met :
vd Gugten, onafhankelijke PORSCHE Service
Botter 11  2411 NM BPDEGRAVEN
0172-650839
info@vdgugten.nl
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief